Gabinet ortopedyczny dr. Wiktor Orzechowski - Banner

Publikacje

Wiktor Orzechowski
Spis Publikacji

 1. Orzechowska-Juzwenko, W. Orzechowski: Wpływ zanieczyszczenia wody pitnej fluorkiem sodu na aktywność fosfatazy alkalicznej w granulocytach krwi obwodowej u szczurów. Medycyna Pracy, 1980, 31, 5, 375. 2.       
 2. Biliński, A. Wall, L. Morasiewicz, W. Orzechowski, J. Czapiński: Ocena funkcji stawu kolanowego po złamaniu rzepki". Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1991, tom LVI,  zeszyt 1,2,3, 40 - 42.
 3. Biliński, L. Morasiewicz, J. Czapiński, W. Orzechowski: Obraz radiologiczny stawu rzepkowo-udowego po leczeniu złamań rzepki. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1991, tom LVI, zeszyt 1,2,3, 43 - 45. 
 4. Orzechowski: Badania wybranych cech anatomicznych stopy u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu koślawości palucha.  Rozprawa doktorska, Akademia Medyczna , Wrocław 1994.          
 5. Orzechowski, A. Wall, L. Czerchawski: Ocena układu hemostazy u chorych po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., 1996, LXI, Suplement 3A, str. 145.
 6. Wall, L. Morasiewicz, I. Bielecki, W. Orzechowski, R. Sobolewski, T. Uher.
  Operacyjne leczenie asymetrycznych skrótów i zaburzeń osi kończyn dolnych metodą Ilizarowa". Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Pamiętnik, tom 1, 1991, 183 - 186.
 7. Orzechowski: Niektóre cechy anatomiczne stopy a koślawe zniekształcenie palucha”. Chir. Narz. Ruchu i Ortop.,64 (3), 311-317, 1999.
 8. Orzechowski Wiktor: Guzy tkanek miękkich. Intensywny Kurs Onkologii – ERASMUS 2000 – Książka Wykładów: Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych. Akademia Medyczna we Wrocławiu. 02-16.09.2000r. Wrocław 2000. s. 781-790.
 9. Orzechowski Wiktor: Soft tissue tumours. International Intensive Course in Oncology. ERASMUS 2000. Recent advances in  the knowledge of cancer. Medical University of Wrocław 02-16 Sept. 2000. Wrocław PFESO 2000. s. 381-388.
 10. Wiktor Orzechowski, Leszek Morasiewicz, Artur Krawczyk, Tomasz Uher
  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty powikłań osteogenezy dystrakcyjno-kompresyjnej oraz ich profilaktyka w świetle własnych doświadczeń klinicznych
  Tytuł w wersji angielskiej: Complications of distraction-compression osteogenesis and their prophylaxis - a clinical report
  Źródło: Narz.Ruchu Ortop.Pol.
  Szczegóły: 2001 T.66 z.6 s.545-560, ryc., bibliogr. 24 poz., summ.
 11. Wiktor Orzechowski
  Tytuł oryginału: Porównanie punktowej oceny anatomiczno-czynnościowej stopy z baropodometryczną oceną wyników leczenia paluchów koślawych
  Tytuł w wersji angielskiej: Anatomical-functional rating system related to pedobarographic examination of the foot in patients treated operatively for hallux valgus
  Źródło: Narz.Ruchu Ortop.Pol.
  Szczegóły: 2001 T.66 z.6 s.617-623, ryc., tab., bibliogr. 30 poz., summ.
 12. Artur Krawczyk, Leszek Morasiewicz, Szymon Dragan, Wiktor Orzechowski
  Tytuł oryginału: Znaczenie sposobu przecięcia kości w metodzie osteogenezy dystrakcyjnej
  Tytuł w wersji angielskiej: The influence of osteotomy technique on distraction osteogenesis
  Źródło: Narz.Ruchu Ortop.Pol.
  Szczegóły: 2001 T.66 z.6 s.535-543, tab., ryc., bibliogr. 30 poz., summ.
 13. Szymon Dragan, Henryk Konik, Adam Prastowski, Wiktor Orzechowski.
  Tytuł oryginału: Application of thermography in diagnostics and prognostication of scoliosis treatment
  Źródło: Acta Bioeng.Biomech.
  Szczegóły: 2002 Vol.4 no.1; s.63-70; fig., tab., bibliogr. 16 poz., abstr.
 14. Artur Krawczyk, Wojciech Atamaniuk, Szymon Dragan, Wiktor Orzechowski, Mirosław Kulej, Jacek Czapiński.
  Tytuł oryginału: Kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej w obrazie rentgenowskim - badania doświadczalne
  Tytuł w wersji angielskiej: Radiological imaging of the formation of regenerated bone in distraction osteogenesis: an experimental study
  Źródło: Traumatol.Rehab.
  Szczegóły: 2002 Vol.4 nr 3; s.290-298; ryc., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., summ.
 15. Wiktor Orzechowski, Leszek Morasiewicz, Robert Kucharski, Artur Krawczyk, Jakub Faflik, Zbigniew Lipczyk.
  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji osi według metody Ilizarowa w pozapalnych skróceniach i zniekształceniach kości ramiennej
  Tytuł w wersji angielskiej: Long-term outcome of lengthening and axis correction with the Ilizarov method in post-inflammatory shortening and deformity of the humerus
  Źródło: Traumatol.Rehab.
  Szczegóły: 2002 Vol.4 nr 3; s.316-323; ryc., tab., bibliogr. 8 poz.
 16. Wiktor Orzechowski, Leszek Morasiewicz, Artur Krawczyk, Szymon Dragan, Jacek Czapiński.
  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji zniekształceń przedramienia według metody Ilizarowa
  Tytuł w wersji angielskiej: Long-term results of forearm lengthening and deformity correction by the Ilizarov method
  Źródło: Traumatol.Rehab.
  Szczegóły: 2002 Vol.4 nr 3; s.324-332; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., summ.
 17. Andrzej Wall, Wiktor Orzechowski.
  Tytuł oryginału: Rozwój metody dystrakcyjno-kompresyjnej osteogenezy w chirurgii narządu ruchu w Polsce
  Tytuł w wersji angielskiej: The development of the distraction-compression osteogenesis method in orthopedic surgery in Poland
  Źródło: Traumatol.Rehab.
  Szczegóły: 2002 Vol.4 no.3; s.263-272; ryc., tab., bibliogr. 38 poz., streszcz., summ.
 18. Leszek Morasiewicz, Wiktor Orzechowski.
  Tytuł oryginału: System oceny punktowej chorych ze skróceniem i zniekształceniem kończyn
  Tytuł w wersji angielskiej: A point system for evaluating patients with limb shortening and deformity
  Źródło: Traumatol.Rehab.
  Szczegóły: 2002 Vol.4 nr 3; s.305-309; tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., summ.
 19. Leszek Morasiewicz, Wiktor Orzechowski, Artur Krawczyk.
  Tytuł oryginału: Wydłużanie i korekcja osi uda w różnorodnych zniekształceniach stawu biodrowego
  Tytuł w wersji angielskiej: Lengthening and axis correction of the thigh in various deformities of the hip joint
  Źródło: Traumatol.Rehab.
  Szczegóły: 2002 Vol.4 nr 3; s.333-340; ryc., bibliogr. 29 poz., streszcz., summ.
 20. Szymon Dragan, Artur Krawczyk, Wiktor Orzechowski, Zdzisława Wrzosek, Mirosław Kulej, Jacek Czapiński.
  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody "transportu segmentu kostnego" według Ilizarowa w leczeniu guzów i zmian guzopodobnych kości
  Tytuł w wersji angielskiej: The application of Ilizarov's "bone segment transport" method in the treatment of tumors and tumor-like changes in bone
  Źródło: Traumatol.Rehab.
  Szczegóły: 2002 Vol.4 nr 4; s.441-451; ryc., bibliogr. 12 poz., streszcz., summ.
 21. Andrzej Wall, Szymon Dragan, Adam Prastowski, Artur Krawczyk, Wiktor Orzechowski, Mirosław Kulej.
  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty leczenia guzów przerzutowych do kości
  Tytuł w wersji angielskiej: Some aspects of treatment of metastatic bone tumors
  Źródło: Traumatol.Rehab.
  Szczegóły: 2003 Vol.5 nr 4; s.498-507; ryc., tab., bibliogr. 48 poz., streszcz., summ.
 22. Orzechowski W., Wrzosek Z., Romaszkiewicz P., Konieczny G., Dragan Sz., Krawczyk A.: Shape of the foot of sports schools students in pedobarograpic examination. ISPRM-2nd World Congress, Free Papers, Edited by H. Ring&N.Sorker, 2003 Monduzzi Editore: 675-678.
 23. Wiktor Orzechowski, Szymon Dragan, Patryk Romaszkiewicz, Artur Krawczyk, MirosławKulej, Leszek Morasiewicz
  Ocena odległych wyników operacyjnego leczenia koślawego zniekształcenia palucha sposobem McBridea.
  Traumatol. Rehab. 2007 Vol. 5 Nr4;s 261-273
 24. Szymon Dragan, Artur Krawczyk, Jerzy Płochowski, Wiktor Orzechowski
  Badania nad stabilnością trzpienia endoprotezy bezcementowej w artrozie dsplastycznej biodra - 12 lat doświadczeń
  Traumatol. Rehab. 2007 Vol. 5 Nr4;s 249-260
 25. Leszek Morasiewicz, Krzysztof Dudek, Wiktor Orzechowski, Mirosław Kulej, Marek Stępniewski
  Próba wykorzystania termografii do monitorowania regeneratu kostnego w czasie wydłużania kończyn - doniesienie wstępne
  Traumatol. Rehab. 2007 Vol. 5 Nr4;s 279-285
 26. Wiktor Orzechowski, Leszek Morasiewicz, Szymon Dragan, Artur Krawczyk, Mirosław Kulej, Tomasz Mazur
  Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjno-kompresyjnej w leczeniu pourazowych stawów rzekomych przedramienia
  Traumatol. Rehab. 2007 Vol.9 Nr4;s 357-365
 27. Leszek Morasiewicz, Wiktor Orzechowski, Mirosław Kulej, Marek Stępniewski
  Ocena wyników leczenia metodą Ilizarowa braku zrostu trzonu kości udowej ze skróceniem
  Traumatol. Rehab. 2007 Vol.9 Nr4;s 366-376
 28. Artur Krawczyk, Jerzy Płochowski, Szymin Dragan, Wiktor Orzechowski, Mirosław Kulej, Piotr Koprowski
  Alloplastyka połowicza z głowa eliptyczną w leczeniu złamań szyjki i głowy kości udowej - doniesienie wstepne
  Traumatol. Rehab. 2008 Vol.10 Nr4;s 331-337
 29. Piotr Morasiewicz, Leszek Morasiewicz, Marek Stępniewski, Wiktor Orzechowski, Małgorzata Morasiewicz, Łukasz Pawik, Zdzisława Wrzosek, Szymon Dragan.: Results and biomechanical consideration of treatment of congenital lower limb shortening and deformity using the Ilizarov method
  Acta Bioeng.Biomech. 2014 Vol.16 no.1; s.133-140 IF 0,894 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 30. Morasiewicz P, Burzyńska K, Orzechowski W, Dragan SŁ, Dragan SF, Filipiak J. Three-dimensional printing as a technology supporting the treatment of lower limb deformity and shortening with the Ilizarov method. Med Eng Phys. 2018 Jul;57:69-74. IF:1.923 , MNiSW/KBN: 25.000
 31. Piotr Morasiewicz, Maciej Dejnek, Mirosław Kulej, Szymon Łukasz Dragan, Grzegorz Konieczny, Artur Krawczyk, Wiktor Urbański, Wiktor Orzechowski, Szymon Feliks Dragan, Łukasz Pawik. Sport and physical activity after ankle arthrodesis with Ilizarov fixation and internal fixation. Adv Clin Exp Med. 2019 May;28(5):609-614. doi: 10.17219/acem/80258 IF: 1.262 Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 32. Morasiewicz P, Dejnek M, Orzechowski W, Urbański W, Kulej M, Dragan SŁ, Dragan SF, Pawik Ł. Clinical evaluation of ankle arthrodesis with Ilizarov fixation and internal fixation. BMC Musculoskelet Disord. 2019 Apr 11;20(1):167. doi: 10.1186/s12891-019-2524-1. IF: 2.002 MNiSW/KBN: 25.000